Disclaimer Pink Tie

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website pink-tie.com. Door deze website te bezoeken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Toegang tot en gebruik van deze website wordt verleend door Pink Tie en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Pink Tie: de eigenaar van deze website.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen op deze website.
  • u: de gebruiker (bezoeker) van deze website.
  • evenementenorganisator: organisator van een evenement die voor de toegang daarvan tickets verkoopt via de website pink-tie.com
  • inhoud: alle in de website aanwezige inhoud
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander (economisch) nadeel.

2. Gebruik van de website pink-tie.com

Door gebruik te maken van de website pink-tie.com gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden uit deze disclaimer. Deze voorwaarden treden meteen in werking op het moment dat u voor het eerst de website pink-tie.com bezoekt. Indien u niet gebonden wilt zijn aan de voorwaarden uit deze disclaimer, verzoeken wij u deze website te verlaten en in het vervolg geen gebruik te maken van pink-tie.com.

U dient de (inhoud van de) website pink-tie.com alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet commerciƫle doeleinden ten behoeve van uzelf, zonder daarbij inbreuk te maken op een recht van enig ander in de breedste zin des woords. Het is verboden om de inhoud van pink-tie.com te kopiƫren of openbaar te delen op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Tie. Commercieel gebruik is uitsluitend toegestaan aan de evenementenorganisator voor zover deze de toegangsbewijzen voor zijn evenement via de website verkoopt.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid Pink Tie

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Pink Tie spant zich in om deze website te allen tijde beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid of het niet goed functioneren van deze website.

De inhoud van pink-tie.com is door Pink Tie met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch aanvaart Pink Tie geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Pink Tie aanvaart tevens geen aansprakelijkheid voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Pink Tie aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade in de breedste zin des woords op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

4. Intellectuele Eigendom

Het auteursrecht op deze website berust bij Pink Tie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Pink Tie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Pink Tie. De inhoud van deze website is onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van Pink Tie. Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan is sprake van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Pink Tie. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Pink Tie te worden verzocht. Indien u ervan overtuigd bent dat er op deze website sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Pink Tie via e-mail naar info@pink-tie.com of te bellen naar (020) 73 71 089. Wij zullen u dan graag verder helpen.

5. Wijziging Disclaimer

Pink Tie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Door pink-tie.com te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u ermee akkoord wettelijke gebonden te zijn aan deze gewijzigde voorwaarden in deze disclaimer. Wij bevelen u daarom aan om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer is gewijzigd

6. Strijdigheid Voorwaarden

Indien er sprake is van strijdigheid tussen de voorwaarden in deze disclaimer en specifieke voorwaarden die elders door Pink Tie van toepassing zijn verklaard, prevaleren de laatste. Als een van deze voorwaarden in strijd zijn met de wet, ongeldig zijn gemaakt of vernietigd zijn, dan zal deze voorwaarde worden verwijderd uit deze voorwaarden, zonder dat de resterende bepalingen uit deze voorwaarden hun kracht en werking verliezen.

7. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.