Algemene Voorwaarden Pink Tie B.V.

 1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

   • Pink Tie: de besloten vennootschap Pink Tie gevestigd en kantoorhoudend aan de van Eeghenstraat 98, 1071 GL Amsterdam

   • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Pink Tie

   • Software: de door Pink Tie ontwikkelde software voor het verkopen van tickets, verwerken van gerelateerde informatie en het afwikkelen van transacties inclusief de updates van deze Software.

   • Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van afnemer van de door of namens Pink Tie geleverde diensten of zaken.

   • Ticket(s): het toegangsbewijs van een door de Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door de Opdrachtgever aan de Koper via de Software van Pink Tie wordt verkocht.

   • Stichting Derdengelden Pink Tie: de stichting belast met het overdragen van de ontvangen gelden van Pink Tie en haar opdrachtgevers aan de rechthebbenden.

   • Koper: de persoon die via de Software van Pink Tie een Ticket koopt van de Opdrachtgever voor een door de Opdrachtgever georganiseerd evenement.

   • Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Pink Tie tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement, waarvan de toegangsbewijzen in de handel worden gebracht door middel van software van Pink Tie.

   • Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper: de tussen de Opdrachtgever en de Koper gesloten overeenkomst die tot stand komt bij de aankoop van een Ticket door de Koper van de Opdrachtgever onder gebruikmaking van de Software van Pink Tie.

   • Persoonsgegevens: de verzameling van de gegevens die een Koper beschikbaar stelt bij het verwerven van een Ticket via de Software van Pink Tie om de tussen de Opdrachtgever en de Koper gesloten Overeenkomst tot stand te laten komen.

  2. De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor en ten behoeve van de uitleg daarvan en zonder verdere betekenis.

  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtgever Pink Tie waarop Pink Tie deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pink Tie, voor de uitvoering waarvan door Pink Tie derden dienen te worden betrokken.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de resterende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Pink Tie en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 2. Offertes en aanbiedingen

  1. Alle door Pink Tie uitgebrachte offertes dan wel ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 14 dagen.

  2. Pink Tie kan niet aan haar offerte dan wel het gedane aanbod gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan wel anders gedane aanbod, dan is Pink Tie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pink Tie anders aangeeft.

  4. De door Pink Tie uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 3. Totstandkoming Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper

  1. De koop en verkoop van een Ticket geschiedt via de Software van Pink Tie, waarbij de Koper optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Pink Tie is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij en maakt geen onderdeel uit van deze Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper, welke tot stand komt door de aankoop van een Ticket via de Software van Pink Tie.

  2. Wijze van totstandkoming van Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper:

   1. Indien en zodra de Koper en Pink Tie de datum van de bestelling, de rang van het ticket, het aantal tickets, de prijs van het ticket en de eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Pink Tie opgenomen.

   2. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper komt definitief tot stand indien en zodra Pink Tie de autorisatie van betaling van de Koper heeft ontvangen.

   3. Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper tot stand is gekomen, wordt deze per omgaande via e-mail aan de Koper bevestigd.

 4. Contractsduur, uitvoering en wijziging Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie

  1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie ontstaat als de Opdrachtgever het door Pink Tie gegeven aanbod aanvaard.

  2. De aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever geschiedt door het schriftelijk dan wel elektronisch akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

  3. De duur van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie loopt vanaf het moment van de aanvaarding van het door Pink Tie gegeven aanbod door de Opdrachtgever tot 10 werkdagen na het evenement, tenzij beide partijen schriftelijke anders zijn overeengekomen.

  4. De rechten die de Opdrachtgever kan ontlenen aan de bepalingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie, gelden alleen voor de duur van deze overeenkomst.

  5. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie wordt aangegaan voor het desbetreffende evenement, tenzij uit de aard van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  6. Pink Tie zal de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  7. Indien door Pink Tie of door Pink Tie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het evenement, dan wel de kwaliteit van de te leveren diensten van Pink Tie.

  8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pink Tie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie, tijdig aan Pink Tie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie benodigde gegevens niet tijdig aan Pink Tie zijn verstrekt, heeft Pink Tie het recht de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Pink Tie ter beschikking heeft gesteld. Pink Tie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pink Tie gebruik heeft gemaakt van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van deze overeenkomst overgaan.

 5. Gebruik van de Software van Pink Tie

  1. Pink Tie geeft de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Software van Pink Tie indien dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

 6. Opschorting, ontbinding, beëindiging en tussentijdse opzegging Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie

  1. Pink Tie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

  2. Voorts is Pink Tie bevoegd de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst in redelijkheid niet van Pink Tie kan worden gevergd.

  3. Indien Pink Tie een vermoeden heeft van eventuele fraude of witwassing van gelden verlopende via de Software van Pink Tie, is Pink Tie tevens bevoegd om de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie onmiddellijk te ontbinden.

  4. Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pink Tie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pink Tie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de eerder in dit artikel genoemde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie.

  5. Indien Pink Tie tot opschorting of ontbinding overgaat, is Pink Tie op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

  6. Indien de ontbinding van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Pink Tie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

  7. Voorts kan de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie op de volgende andere manieren worden beëindigd;

   1. indien het faillissement is aangevraagd of als een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard.

   2. als een der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan 14 werkdagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie na te komen.

   3. als de Software van Pink Tie door de Opdrachtgever op een andere manier in de ruimste zin des woords wordt gebruikt dan waarvoor Pink Tie deze conform gemaakte afspraken ter beschikking heeft gesteld.

  8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die daarvoor werden verricht integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de daarvoor geldende tarieven.

 7. Overmacht

  1. Pink Tie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pink Tie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pink Tie niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pink Tie of van derden daaronder begrepen.

  3. Pink Tie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vijf dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Voor zover Pink Tie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pink Tie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

  5. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht:

   1. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Pink Tie - wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Pink Tie gebruikte computers, data- en software verlies en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer en de software;

   2. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Pink Tie als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van mensen die zich onrechtmatig toegang verschaffen tot het systeem dan wel overmatige belasting van het systeem door derden.

 8. Betaling en Betaalmethode Koper

  1. De betalingen door de Koper bij het aankoopproces van Tickets via de Software van Pink Tie geschieden op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan de Stichting Derdengelden Pink Tie.

  2. De betalingen van de Koper die door de Stichting Derdengelden Pink Tie worden ontvangen – na verrekening van de met tussen Pink Tie en de Opdrachtgever afgesproken vergoeding als beschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden – door de Stichting Derdengelden Pink Tie binnen vijf werkdagen na afloop van het door de Opdrachtgever georganiseerde evenement gestort op een door Opdrachtgever aan te geven bankrekening.

  3. Opdrachtgever verzekert Pink Tie dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Koper uitdrukkelijk toestaat dat Pink Tie betalingen van Kopers met betrekking tot de Tickets via de Stichting Derdengelden Pink Tie kan en mag ontvangen. Opdrachtgever draagt de verplichting een (mogelijke) Koper op rechtsgeldige en op een voldoende duidelijke manier te informeren over de wijze waarop Koper - via de Stichting Derdengelden Pink Tie – mogelijke betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie voortkomt tussen Pink Tie en/of de Stichting Derdengelden Pink Tie enerzijds en de Koper anderzijds.

 9. Tarieven en Betaalmethode Opdrachtgever

  1. Pink Tie en de Opdrachtgever komen de tarieven per geval overeen in de Overeenkomst Opdrachtgever en Pink Tie. De mogelijke kosten die Pink Tie in rekening kan brengen aan de Opdrachtgever zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

   1. kosten per verkocht Ticket via de Software van Pink Tie

   2. kosten voor het gebruik van door of namens Pink Tie ter beschikking gestelde systemen, waaronder de soft- en hardware van Pink Tie.

   3. kosten voor het aanmaken van eventuele vrijkaarten en gastenlijst tickets

   4. kosten voor extra diensten, zoals door Pink Tie verrichte extra handelingen bij afgelastingen, door de Opdrachtgever gevraagde (gedeeltelijke) restitutie aan Kopers en andere onvoorziene omstandigheden.

  2. Alle tarieven en opgaaf van tarieven zijn vermeld exclusief BTW met uitzondering van de tarieven voor de Kopers.

  3. Indien er door onvoorziene omstandigheden of welke reden dan ook een verhoging van de tarieven in de ruimste zin des woords voor Pink Tie optreedt, kan dit op geen enkele wijze op Pink Tie of de Stichting Derdengelden Pink Tie afgeschoven worden.

  4. Indien er sprake van is van (gedeeltelijke) verrekening, zal Pink Tie de Opdrachtgever hierover informeren. De Opdrachtgever is dan verplicht het openstaande bedrag direct te voldoen.

  5. Pink Tie biedt aan de Opdrachtgever gelegenheid om inkomsten van de kaartverkoop vroegtijdig te laten uitbetalen indien de Opdrachtgever een bankgarantie kan overleggen. Pink Tie behoudt zich tevens het recht voor om van de Opdrachtgever bewijslast te verlangen (zoals maar niet uitsluitend vergunningen, boekingen van artiesten, NAW-gegevens en KVK-nummer) waaruit blijkt dat het evenement daadwerkelijk plaats zal vinden op het door de Opdrachtgever gecommuniceerde tijdstip en plaats en dat de levering van de Opdrachtgever strookt met het gecommuniceerde aanbod. Pink Tie zal deze gegevens eerst verifiëren alvorens begonnen kan worden aan het proces van vroegtijdige uitbetaling.

  6. Bij vroegtijdige uitbetaling kan de Opdrachtgever de de totale som van inkomsten uit de kaartverkoop uitgekeerd krijgen. Indien de Opdrachtgever echter hardware in bruikleen krijgt voor de toegangscontrole, wordt het maximaal uit te keren bedrag verminderd met het bedrag waarvan de Opdrachtgever hardware in bruikleen krijgt op het evenement. Het restant aan inkomsten wordt binnen 5 werkdagen na het evenement uitgekeerd indien de hardware in goede staat aan Pink Tie is geretourneerd conform de bepalingen uit de bruikleenovereenkomst.

 10. Informatievoorziening aan en door Opdrachtgever

  1. Pink Tie heeft gedurende de tijd dat de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie voortduurt, de plicht om de Opdrachtgever op verzoek te informeren betreffende het aantal verkochte Tickets en de status van de verkoop van het evenement, al dan niet middels het geautomatiseerde reserveringssysteem van Pink Tie.

  2. Pink Tie maakt voor de Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Koper en de Opdrachtgever op verzoek inzichtelijk, indien de noodzakelijkheid hiervan in relatie tot artikel 11 is aangetoond door de Opdrachtgever.

  3. Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via een beveiligd gedeelte van de software van Pink Tie. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van zijn gegevens die bekend zijn bij Pink Tie. Tevens draagt de Opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van het wachtwoord waarmee hij toegang krijgt tot het door Pink Tie beschikbaar gestelde systeem voor de verkoop van de Tickets.

  4. De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Pink Tie noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hetgeen overeengekomen en het optimaal functioneren van de Software van Pink Tie per ommegaande aan Pink Tie ter beschikking te stellen op de door Pink Tie aan te geven wijze.

  5. Pink Tie behoudt zich het recht voor om te vragen naar een vergunning die het doel dient bewijslast aan Pink Tie te leveren omtrent de daadwerkelijke capaciteit van een evenement.

 11. Privacy en Persoonsgegevens

  1. De Opdrachtgever heeft de plicht de Koper te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en de gevolgen voor de privacy van de Koper in de ruimste zin des woords.

  2. Pink Tie maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen Persoonsgegevens van de Koper.

  3. Pink Tie maakt op geen enkel moment gebruik van de verkregen Persoonsgegevens van de Koper in haar relaties naar derden toe.

  4. Pink Tie heeft het recht de Persoonsgegevens en wensen van de Koper, indien de Koper hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever.

 12. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Pink Tie dan wel de Opdrachtgever ingebrachte middelen in de ruimste zin des woords, berusten bij degene door wie het ingebracht is, zodat er op geen enkel moment overdracht van intellectuele eigendom plaatsvindt.

  2. Gebruik van het beeldmerk en het handelsmerk van Pink Tie is uitdrukkelijk niet toegestaan door welke andere partij dan ook, tenzij dit schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

 13. Aansprakelijkheid

  1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie dan wel uit deze Algemene Voorwaarden blijkt.

  2. Pink Tie is op geen enkel moment en op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper in de ruimste zin des woords.

  3. Indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleken in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Pink Tie gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Pink Tie die daar direct of indirect uit voortvloeit.

  4. Aansprakelijkheid van Pink Tie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie ontstaat slechts dan wanneer de Opdrachtgever Pink Tie zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt. Pink Tie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deze overeenkomst ter zuivering van de tekortkoming. Indien Pink Tie Pink Tie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten, is zij aansprakelijk. Een en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.

  5. Pink Tie is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook - van Kopers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade en verbonden kosten worden gedragen door de Opdrachtgever. Pink Tie is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Pink Tie en de Stichting Derdengelden Pink Tie lopende betalingen van Kopers.

  6. Pink Tie is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Pink Tie of van derden van wie Pink Tie zich bedient.

  7. Pink Tie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  8. Pink Tie is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect het gevolg is van storingen aan de door haar geleverde software, de gebruikte computers, danwel de (elektronische) systemen van derden in de breedste zin des woords, een stabiele internetverbinding is hieronder inbegrepen. Pink Tie is dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan een stabiele internetverbinding.

  9. Pink Tie is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Kopers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik of onrechtmatig gebruik van de Software dan wel Tickets door Kopers of derden.

  10. De aansprakelijkheid van Pink Tie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pink Tie in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid via Pink Tie beperkt tot een maximum bedrag van EUR 1.250.000,- per incident per kalenderjaar. Een en ander sluit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van Pink Tie uit.

  11. Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Pink Tie ingeschakelde derden, voor zover zij een beroep kunnen doen op deze.

  12. Voor zover de door Pink Tie ingeschakelde derden niet gedekt zijn voor de geleden schade kan Pink Tie niet aansprakelijk worden gesteld.

 14. Vrijwaring

  1. Opdrachtgever vrijwaart Pink Tie voor;

   1. vorderingen van Kopers wegens een niet behoorlijke nakoming in de breedste zin des woords van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Koper.

   2. vorderingen van derden met betrekking tot schade die gecreëerd is doordat de Opdrachtgever onjuiste dan wel onvolledige informatie heeft verstrekt.

   3. al hetgeen wat in strijd met de wet is en welke via Pink Tie haar systeem plaatsvindt.

 15. Bevoegde Rechter

  1. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie is het Nederlandse recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is hierbij de bevoegde rechter om kennis te nemen van de gerezen geschillen tussen Opdrachtgever en Pink Tie.

 16. Wijziging Algemene Voorwaarden

  1. Pink Tie heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst tijdstip. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd van toepassing op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pink Tie.